Oy Kon-Tiki Tours Ltd:n yleisehdot yritysryhmille

Taustaa

Nämä yleiset ehdot pätevät Kon-Tiki Toursin järjestämissä yrityksille ja niiden henkilöstölle järjestetyissä matkoissa. Matkapalvelujen myynnistä voidaan sopia Asiakasyrityksen ja Kon-Tiki Toursin kesken vapaasti. Liikematkoihin ei sovelleta Yleisiä matkapakettiehtoja (YME).

  1. Soveltamisalue

Tätä sopimusta sovelletaan Kon-Tiki Toursin myydessä liikematkoja Asiakasyritykselle. Asiakasyritys ei sitoudu ostamaan tiettyä määrää matkapalveluita Kon-Tiki Toursilta. Mikään tässä sopimuksessa ei aseta rajoja Asiakasyrityksen mahdollisuuksiin ostaa matkapalveluita joltain muulta matkatoimistolta tai palveluntarjoajalta. 

  1. Sopimus ja ehdot

Matkaa koskevat sopimusehdot laaditaan ottaen huomioon palvelutuottajien peruutus- ja muut sopimusehdot. Nämä ehdot pätevät, kun Asiakasyritys on hyväksynyt tarjouksen ja maksanut ennakkomaksun.

  1. Hinnat ja maksaminen 

Hinta ja maksuehdot ostetulle matkapalvelulle tai matkapalveluille ilmenevät Kon-Tiki Toursin vahvistuksesta.

Matkanjärjestäjän tarjouksissa esitetyt hinnat perustuvat matkan varaushetkellä voimassa oleviin valuuttakursseihin ja hintatasoon. Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa hotelli vastaavan tasoiseen tai parempaan hotelliin ilman velvollisuutta hinnanalennukseen tai korvaukseen. Pidätämme oikeuden meistä riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. valuuttakurssin, polttoaine-, viranomais-, kohdemaan palvelu- tai lentokustannusten noustessa. Tähän oikeuteen sisällytetään myös valuuttakurssimuutokset. Sovitun ryhmäkoon pienentyessä pidätämme oikeuden hinnan tarkistukseen. Asia ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

  1. Henkilötiedot, passi ja muut matka-asiakirjat

Kon-Tiki Tours käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakasyritys on velvollinen huolehtimaan, että matkustajat antavat nimi- ja osoitetietonsa oikein ilmoittautuessaan matkalle. Lentomatkoilla nimi tulee olla yhdenmukainen passissa olevien nimien kanssa. Yhdysetunimi ja yhdyssukunimi tulee ilmoittaa kokonaisuudessaan. Toisia nimiä ei tarvita paitsi erikseen mainittaessa. Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa osanottajatodistus ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai puutteista ennen maksun suorittamista. Lipunkirjoituksen ajankohta vaihtelee lentoyhtiöiden sääntöjen mukaan ja matkasta riippuen. Lentolippujen kirjoituksen jälkeen lentoyhtiö perii nimenmuutoksista ja lipun uudelleenkirjoituksesta muutosmaksun, jonka suuruus vaihtelee lentoyhtiökohtaisesti.

Kaikilla matkoillamme tarvitaan voimassa oleva ulkomaanpassi. Jotkut maat edellyttävät, että passi on voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeenkin. Matkustajan tulee varmistaa passin voimassaolo, kunto ja mm. riittävä tyhjien sivujen määrä. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen vuoksi. Poliisin myöntämää kuvallista henkilökorttia voidaan käyttää matkustusasiakirjana passin sijasta tietyissä maissa, lisätietoa Poliisin ja Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta. Mahdolliset terveysturvallisuuden edellyttämät testit, rokotukset, todistukset ym. vaatimukset ovat asiakkaan vastuulla.

Covid-19-pandemiatilanteen aikana matkustajan on itsenäisesti huolehdittava kunkin matkakohteen vaatimusten mukaisista todistuksista, joita matkustaja tarvitsee matkaansa varten. Näitä ovat esim. todistukset negatiivisesta Covid-19-testistä, saadusta Covid-19-rokotussuojasta tai sairastetusta Covid-19-taudista. Tarkemmat maakohtaiset tiedot on saatavilla ensisijaisesti kohdemaan viranomaisilta. Linkit maakohtaisten viranomaisten sivuille löydät tästä kartasta https://reopen.europa.eu/fi. Tietoja päivitetään myös ulkoministeriön matkustustiedotteisiin ja Suomen edustustojen tiedotteisiin.

  1. Vastuuvapaus, viranomaismääräysten ja poikkeusolosuhteiden vaikutus matkasopimukseen sekä matkavakuutus

Kon-Tiki Tours ei vastaa Asiakasyritykselle ja/tai matkustajalle koituvasta vahingosta, joka johtuu olosuhteista, jotka ovat Kon-Tiki Toursin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvelvollinen välillisesti esim. liikeasioille aiheutuvista vahingoista, jos esim. matkalta paluu myöhästyy. Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta (Force Majeure), lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista.

Matkanjärjestäjä ei vastaa tapahtuman peruuntumisesta, järjestelyjen vaihtumisesta, toteuttamisesta ilman yleisöä, ajankohdan tai kisapaikan muutoksista, eikä mahdollisista virheistä kisaohjelmassa eikä niiden mahdollisesti asiakkaalle aiheuttamista kuluista (ml. alkuperäiset matkakustannukset: lennot ja muut kuljetukset, majoitukset, ym. palvelut), ansiomenetyksistä tai mielipahasta.

Mikäli Suomen, kohdemaiden tai matkareitin viranomaiset asettavat matkan toteuttamiseen vaikuttavia määräyksiä tai ohjeita matkasopimuksen syntymisen jälkeen, on matkanjärjestäjä velvollinen ilmoittamaan niistä matkustajille. Viranomaismääräyksiä ei katsota matkanjärjestäjän tekemiksi muutoksiksi ja ne eivät oikeuta matkustajaa purkamaan matkapakettisopimustaan eivätkä ne myöskään oikeuta matkustajaa kuluttomaan peruutukseen, jos matkanjärjestäjä määräyksien nojalla edelleen pystyy toteuttamaan matkan näiden matkaehtojen mukaisesti. Mikäli matkustaja viranomaismääräyksistä johtuvien syiden vuoksi estyy pääsemästä matkalle, tulkitaan tilanne matkustajan tekemäksi peruutukseksi ja noudatetaan matkanjärjestäjän kyseistä matkaa koskevia peruutus- ja muutosehtoja. Samoin viranomaismääräyksien aiheuttamat mahdolliset lisäkustannukset matkan aikana tulevat sellaisenaan matkustajan maksettaviksi eikä matkanjärjestäjä vastaa näistä kustannuksista. Matkustajalla ei ole oikeutta kuluttomaan matkan peruuttamiseen, jos hän matkapakettisopimusta tehdessään on jo ollut tietoinen Covid-19-pandemiatilanteesta tai jostakin muusta poikkeuksellisesta olosuhteesta.

Matkat eivät sisällä peruutusturvamaksua, eikä matkustaja- eikä matkatavaravakuutusta. Kehotamme matkustajia ottamaan myös matkatavaroilleen riittävän matkavakuutussuojan niiden katoamisen, viivästymisen tai vahingoittumisen varalle. Matkustusasiakirjat, maksuvälineet, henkilökohtaiset lääkkeet ja muu erityisen arvokas tai välttämätön omaisuus on kuljetettava matkustajan oman valvonnan alla koko matkan ajan. Tarkemmat ohjeet saatte omasta vakuutusyhtiöstänne. Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Koska matkavakuutukseen saattaa sisältyä olemassa oleviin sairauksiin liittyviä rajoituksia, edellytämme kaikkia selvittämään huolellisesti matkavakuutuksensa kattavuuden oman tai läheisen sairastumisen varalta.

  1. Sopimusaika

Matkasopimus tulee voimaan Asiakasyrityksen hyväksyttyä tarjouksen ja maksettua ennakkomaksun. Matkasopimus on voimassa matkakohtaisesti ilman erillistä irtisanomisaikaa.

  1. Riita-asiat 

Liikematkapalveluiden ostoihin liittyvät riita-asiat sovitaan lopullisesti yleisessä tuomioistuimessa Helsingin käräjäoikeuden ollessa ensimmäinen oikeusaste.

 

Sulje

Tilaa Kon-Tikin uutiskirje

Tilaa Kontikin uutiskirje ja saat ensimmäisenä tiedon matkatarjouksia ja tulevista ryhmämatkoista.

Ei kiitos, sulje ikkuna