Kon-Tiki Toursin erityisehdot

Kon-Tiki Tours on vastuullinen matkanjärjestäjä

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) ja noudattaa matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja (YVE), jotka ovat kokonaisuudessaan saatavilla toimistostamme, Suomen matkatoimistoalan liiton sivustolta www.smal.fi  tai www.kontiki.fi. Matkojemme erityisluonteen ja kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot) vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja:

Oy Kon-Tiki Tours Ltd.:n erityisehdot

Yleistä

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) ja noudattaa matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja (YVE), jotka ovat kokonaisuudessaan saatavilla toimistostamme tai www.kontiki.fi. Matkojemme erityisluonteen ja kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot) vuoksi sovellamme tähän asiakirjaan kirjattuja erityisehtoja. Matkustajan on syytä tutustua huolella matkaehtoihin kokonaisuudessaan. Maksettuaan ennakkomaksun matkustaja hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Muistutamme myös, että neuvomme kaikkia matkustajia huolehtimaan, että oma matkavakuutus on voimassa jo matkaa varattaessa. Tämä mahdollistaa mm. sen että matkustaja voi hakea vakuutuksesta korvauksia peruutuskuluihinsa. Kehotamme että tarkistatte vakuutusta tehdessänne huolellisesti vakuutuksen ehdot ja vakuutusehtojen peruutusturvaehtokohdan: joihinkin vakuutuksiin saattaa sisältyä vastuurajoituskohta ja siitä voi olla seurauksena matkustajan oman vastuun laajentuminen.

Matkasopimus, maksusuoritukset ja hinnanmuutokset

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa meille ennakkomaksun eräpäivään mennessä. Loppuerä maksetaan 6 viikkoa ennen matkan alkua. Joillakin matkoilla voi loppumaksu erääntyä jo aikaisemmin. Mikäli maksusuoritus laiminlyödään, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus. Jos matka varataan matkaan liittyvän maksuaikataulun umpeutumisen jälkeen, suoritetaan koko matkan hinta välittömästi. Kon-Tiki Toursin tarjouksissa esitetyt hinnat perustuvat matkan varaushetkellä voimassaoleviin valuuttakursseihin ja hintatasoon. Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa hotelli vastaavan tasoiseen tai parempaan hotelliin ilman velvollisuutta hinnanalennukseen tai korvaukseen. Pidätämme oikeuden meistä riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais-, kohdemaan palvelu- tai lentokustannusten noustessa. Tähän oikeuteen sisällytetään myös valuuttakurssimuutokset. Sovitun ryhmäkoon pienentyessä pidätämme oikeuden hinnan tarkistukseen. Asia ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Ennakkomaksun suuruus Euroopan matkoillamme on 300 euroa/matkustaja ja kaukomatkoilla 450 euroa/matkustaja.
Ennakkomaksun suuruus voi hankittujen palvelujen varausehdoista johtuen tapauskohtaisesti poiketa em. summista.

Matkustajan vastuu ja tietojen oikeellisuus

Matkustaja on velvollinen huolehtimaan, että hän antaa nimi- ja osoitetietonsa oikein ilmoittautuessaan matkalle. Lentomatkoilla nimi tulee olla yhdenmukainen passissa olevien nimien kanssa. Muista ilmoittaa yhdysetunimi ja yhdyssukunimi kokonaisuudessaan, toisia nimiä ei tarvita. Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa osanottajatodistus ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai puutteista ennen maksun suorittamista. Lipunkirjoituksen ajankohta vaihtelee lentoyhtiöiden sääntöjen mukaan ja matkasta riippuen. Lentolippujen kirjoituksen jälkeen lentoyhtiö perii nimenmuutoksista ja lipun uudelleenkirjoituksesta muutosmaksun, jonka suuruus vaihtelee lentoyhtiökohtaisesti.

Passi ja muut matka-asiakirjat

Kaikilla matkoillamme tarvitaan voimassa oleva ulkomaanpassi. Jotkut maat edellyttävät, että passi on voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeenkin. Matkustajan tulee varmistaa passin voimassaolo, kunto ja mm. riittävä tyhjien sivujen määrä. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen vuoksi. Poliisin myöntämää kuvallista henkilökorttia voidaan käyttää matkustusasiakirjana passin sijasta tietyissä maissa, lisätietoa Poliisin ja Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta.

Ryhmän yhdyshenkilö

Ryhmänkerääjä/matkavastaava on matkustajien yhdyshenkilö, jollei muuta ole sovittu. Yhdyshenkilöllä on oikeus sopia matkajärjestelyistä matkanjärjestäjän kanssa matkustajia sitovasti. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että ryhmän jäsenet saavat tiedon matkaehdoista ja muista sovituista asioista. Henkilökohtaista avustajaa tarvitsevaa matkustajaa pyydämme itsenäisesti hankkimaan avustajan mukaan matkalle.

Matkavakuutus

Matkat eivät sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan matkustajavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturva oman tai läheisen äkillisen sairastumisen varalta. Tarkemmat ohjeet saatte omasta vakuutusyhtiöstänne. Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Koska matkavakuutukseen saattaa sisältyä olemassa oleviin sairauksiin liittyviä rajoituksia, edellytämme kaikkia selvittämään huolellisesti matkavakuutuksensa kattavuuden oman tai läheisen sairastumisen varalta.

Matkustajan peruutusoikeudet

Kon-Tiki Toursin matkat ovat ryhmille räätälöityjä erikoismatkoja. Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta. Mikäli matkustaja peruuttaa matkan ilman erityistä syytä viimeistään 90 vrk ennen matkaa, hänelle palautetaan ennakkomaksu vähennettynä toimistokululla 160 €/hlö sekä mahdollisilla palveluntuottajien (lentoyhtiöt, hotellit, ym.) peruutuskuluilla. Peruutuskulut neuvotellaan tapauskohtaisesti ja ne voivat joissain tapauksissa olla matkan kokonaishinnan suuruiset. Matkanjärjestäjällä on kaikissa tapauksissa oikeus periä toimistokulujen lisäksi ne peruutuskulut, jotka lentoyhtiö, majoitusliike tai muu palveluntuottaja (esim. ohjelmapalvelut, konsertti-, teatteri- ym. liput, safarit, retket jne.) perii matkanjärjestäjältä myöhäisen peruutusajankohdan vuoksi. (viittaus yleiset valmismatkaehdot YVE 1.3.).

Myöhemmin kuin 90 vrk peruutetusta matkasta perimme toimistokulut 250 €/hlö sekä muut palveluntuottajien perimät peruutuskulut.  Varaamme oikeuden rajoittaa matkustajan oikeutta peruuttaa sopimus Valmismatkalain 15§ 1 mom. 3 kohdan perusteella, jos kustannukset matkan peruuttamisesta jäisivät kokonaan tai pääasiassa matkanjärjestäjän kannettaviksi sen vuoksi, että matkaa ei voida myydä toiselle matkan yksilöllisyyden, erityisluonteen tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen ja tarkistamaan peruutusturvaehtokohdan.

Mikäli matkustaja peruuttaa matkan ylivoimaisen esteen sattuessa (mm. oma tai matkakumppanin sairastapaus) sovellamme näiden matkojen osalta valmismatkalain 15 § 2 momenttia, jonka mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä ja kuluista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. lennot, majoituspalvelut ja muut matkajärjestelyt). Lisäksi peritään toimistokulut. Peruutuskulut neuvotellaan tapauskohtaisesti, jonka jälkeen matkanjärjestäjä palauttaa matkustajalle palveluntuottajilta mahdollisesti saamansa takaisinmaksut ja oman liikevoittonsa osuuden. Joissain tapauksissa peruutuskulut voivat olla lähes matkan kokonaishinnan suuruiset. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen.

Lentoliikenteen ongelmat, aikataulumuutokset ja myöhästymiset

Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin, jotka johtuvat matkakohteen erityisoloista (poikkeus YVE kohtiin 10.1 ja 13.3; ks. YVE 1.3). Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteesta tai myöhäisempää kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo pidentyy tai kotiinpaluu viivästyy alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5–8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, tekninen vika, poikkeuksellinen sää tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina. Mikäli viivästynyt kotiinpaluu ei johdu matkanjärjestäjän tai sen alihankkijan huolimattomuudesta, matkustaja ei ole oikeutettu korvaukseen viivästyksen hänelle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Matkatavarat

Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran määrä riippuu lentoyhtiöstä. Matkustamoon saa viedä yhden käsimatkatavaran. Reittilennoilla noudatetaan ylipainomaksuissa kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön IATA:n/lentoyhtiön niistä määräämiä maksuja. Matkustaja vastaa itse matkatavaroita koskevien määräysten noudattamisesta ja mahdollisista ylipainomaksuista.

Riita-asiat

Jos valmismatkasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Sähköinen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille on http://ec.europa.eu/odr.

Lentoturvamääräykset

Käsimatkatavaroissa ei saa olla mitään teräviä esineitä kuten veitsiä, kynsisaksia, -viiloja eikä korkin-avaajia. Yhden tupakansytyttimen ja tulitikkuaskin saa kuljettaa vain taskussa. Myös nestemäisiä aineita kuten geelit, hajuvedet jne. saa tuoda käsimatkatavaroina koneeseen vain rajoitetusti. Nesteet tulee olla pakattu 1 litran kokoiseen läpinäkyvään ja suljettavaan muovipussiin (minigrip) ja kukin neste tulee olla korkeintaan 100 ml kokoisessa pakkauksessa. Kukin matkustaja saa tuoda max. yhden litran pussin (minigrip) koneeseen käsimatkatavarana. Lisätietoa www.ilmailuhallinto.fi.

Lääkkeet ja apuvälineet matkalla sekä liikuntarajoitteet

Sähköinen resepti on tullut pakolliseksi matkalle mukaan otettavaksi vuoden 2017 alusta lukien. Viranomaiset suosittavat, että matkustajat ottavat matkalle mukaansa ainakin yhden alla mainituista asiakirjoista:

  • lääkärin tulostama potilasohje jossa on lueteltu kaikki potilaalle samalla kertaa määrätyt lääkkeet.
  • apteekista tai lääkkeen määrääjältä saatava allekirjoitettu englanninkielinen yhteenvetotuloste eli jäljennös sähköisistä resepteistä. Jäljennöksen voi tulostaa sellaisista lääkkeistä, jotka on ostettu apteekista.
  • suomenkielinen yhteenveto resepteistä, jonka voit pyytää apteekista tai terveydenhuollosta tai tulostaa itse Omakannasta. Palveluun kirjaudutaan joko sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti), pankkitunnisteilla tai mobiilivarmenteen avulla.

Lääkkeet (ja reseptit) kannattaa pakata käsimatkatavaroihin alkuperäisissä pakkauksissaan. Reseptiuudistukseen liittyvää tarkempaa tietoa löytyy myös esimerkiksi osoitteesta www.kanta.fi/reseptit-mukaan-ulkomaille

Pyydämme myös ilmoittamaan ryhmänkerääjälle hyvissä ajoin mahdollisista liikuntarajoitteista, voidaksemme huomioida ne järjestelyissä mahdollisuuksien mukaan. Apuvälineet matkalla: on hyvä huomioida myös matkalla mukananne olevat henkilökohtaiset apuvälineet sekä erilaiset kehossa olevat laitteet ja proteesit, jotka voivat aiheuttaa hälytyksen turvatarkastuksessa. Pyydättehän lääkäriltä näistä apuvälineistä englanninkielisen todistuksen matkaa varten.

Erikoisruokavaliot

Pyydämme myös ilmoittamaan ryhmänkerääjälle hyvissä ajoin mahdollisista erikoisruokatarpeista, voidaksemme huomioida ne järjestelyissä mahdollisuuksien mukaan.

Muut ehdot

1. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka vähäisen osanottajamäärän vuoksi
Matkojen toteut­tamiseen vaaditaan vähimmäis­määrä matkustajia. Matkanjärjestäjäl­lä on yleisten valmismatka­ehtojen kohdan 11.1 perusteella oikeus peruut­taa matka, jos matkalle ei ole ilmoit­tautunut sen toteut­tamisen edellyttämää matkusta­jamää­rää. Peruut­tamisesta ilmoite­taan tällöin vii­meistään 21 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset matkustajan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan ilmoittamalle tilille.

2. Kuljetusyhtiön vastuu
Lentomatkat lennetään reitti- tai tilauslennoilla (matkaohjelman mukaisesti) turistiluokassa. Kuljetusyhtiöt ovat vastuussa matkustajista kuljetuksen aikana kuljetusehtojensa edellyttämällä tavalla. Lentoliikenteessä kannattaa varautua myöhästymisiin.

3. Matkanjärjestäjän vastuu vahingoista
Oy Kon-Tiki Tours Ltd. ei ole vahingonkorvausvelvollinen välillisesti esim. liikeasioille aiheutuvista vahingoista, jos esim. matkalta paluu myöhästyy.

4. Matkustajan reklamaatiovelvollisuus
Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoi­tettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän edustajalle välittömästi, kun virhe on havaittu. Mikäli näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan matkan­jär­jestäjän tai muun palveluntuottajan suorituksessa olleeseen virheeseen.

5. Matkustajatiedot
Matkustajat ovat tietosuojalain turvaamia, joten emme luovuta matkustajatietoja tai anna etukäteistietoja matkalle osallistujista. Tietojen luovuttaminen ei jälkikäteenkään ole luvallista. Pyydämme Teitä itse vaihtamaan matkalla solmimienne tuttavuuksien kanssa yhteystietonne.

6. Mies- ja naispaikat
Yksin matkustavan on varauduttava maksamaan yhden hengen huoneen lisämaksu, mikäli toista mies- tai naispaikkalaista ei ilmoittaudu. Sama pätee, jos matkan varannut mies- tai naispaikkalainen peruuttaa matkansa.

7. Rokotukset
Matkustajan tulee huolehtia, että hänellä on voimassaolevat rokotukset. Lisätietoja terveyskeskuksista ja verkkosivuilta www.rokote.fi.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Oy Kon-Tiki Tours Ltd, Fredrikinkatu 25 A 10, 00120 Helsinki, puh. 09-466 300, www.kontiki.fi.